Winkelwagen

Algemene voorwaarden Webwinkel


Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een
bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als
koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken,
zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
Huijerslaapcomfort B.V.: gevestigd te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 29045097 handelend onder de naam Huijerslaapcomfort.nl
Website: de website van Huijerslaapcomfort B.V., te raadplegen via www.huijerslaapcomfort.nl en alle
bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met
Huijerslaapcomfort B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Huijerslaapcomfort B.V. en Klant, van welke
overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Huijerslaapcomfort B.V. zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor
Huijerslaapcomfort B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Huijerslaapcomfort B.V. uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van Huijerslaapcomfort B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn
inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
2.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Huijerslaapcomfort B.V. kan
echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en
overige informatie op de Website en in andere van Huijerslaapcomfort B.V. afkomstige materialen zijn dan ook
onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Huijerslaapcomfort B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge
van beeldschermkwaliteit.


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van
Huijerslaapcomfort B.V. en het voldoen aan de daarbij door Huijerslaapcomfort B.V. gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Huijerslaapcomfort B.V.
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste
gegevens zijn verstrekt, heeft Huijerslaapcomfort B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat
de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Huijerslaapcomfort B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Huijerslaapcomfort B.V. op grond van dit onderzoek goede

gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de
account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie
kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden.
Huijerslaapcomfort B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan
dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het
account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij
zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Huijerslaapcomfort B.V. daarvan in kennis te stellen,
zodat Huijerslaapcomfort B.V. gepaste maatregelen kan nemen.


Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door Huijerslaapcomfort B.V. is ontvangen, stuurt Huijerslaapcomfort B.V. de
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. Huijerslaapcomfort B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze
levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen
levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd
worden.
5.4. Indien Huijerslaapcomfort B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij
Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Huijerslaapcomfort B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken
gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en
conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het
deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over
op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. Huijerslaapcomfort B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het
bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst
kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Huijerslaapcomfort B.V. binnen 14 dagen
na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant,
of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient
derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft
Huijerslaapcomfort B.V. een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en
betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet
verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier
van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Huijerslaapcomfort B.V., of op andere
ondubbelzinnige wijze aan Huijerslaapcomfort B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.
Huijerslaapcomfort B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na
ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1
van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor
herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Neem contact op met info@huijerslaapcomfort.nl of bel +31 (0)182 512 370

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling
heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft Huijerslaapcomfort B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen. Tenzij Huijerslaapcomfort B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Huijerslaapcomfort B.V.
wachten met terugbetalen tot Huijerslaapcomfort B.V. het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat
hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet
van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;


Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan Huijerslaapcomfort B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de
Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Huijerslaapcomfort B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden
van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant
een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
Huijerslaapcomfort B.V. is gewezen op de te late betaling en Huijerslaapcomfort B.V. de Klant een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is
Huijerslaapcomfort B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Huijerslaapcomfort
B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn
beroep of bedrijf. Indien er door Huijerslaapcomfort B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven
geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. Huijerslaapcomfort B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van
de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien specifiek overeengekomen, staat Huijerslaapcomfort B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Huijerslaapcomfort B.V. daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien Huijerslaapcomfort B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel
aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. Huijerslaapcomfort B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van
de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien specifiek overeengekomen, staat Huijerslaapcomfort B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Daarnaast
geeft Huijerslaapcomfort B.V. in ieder geval Naast de standaard garantievoorwaarden van het CBW 2 Jaar,
Bieden wij verschillend per merk en product aanvullende garanties oplopend tot wel 25 Jaar! garantie op alle
aankopen.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Huijerslaapcomfort B.V. daarvan in kennis te
stellen.
9.3. Indien Huijerslaapcomfort B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.


Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit)
en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Huijerslaapcomfort B.V., dan kan hij bij
Huijerslaapcomfort B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder
aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Huijerslaapcomfort B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 dagen na ontvangst
van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven, dan zal Huijerslaapcomfort B.V. binnen 1 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en
een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op
de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het
Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Huijerslaapcomfort B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die
Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3. Aansprakelijkheid van Huijerslaapcomfort B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder
geval maar uitdrukkelijk niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Huijerslaapcomfort B.V.
jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen
indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Huijerslaapcomfort B.V..
11.5. De aansprakelijkheid van Huijerslaapcomfort B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Huijerslaapcomfort B.V. onverwijld en
deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming,
en Huijerslaapcomfort B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Huijerslaapcomfort B.V. in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Huijerslaapcomfort
B.V. meldt.
11.7. In geval van overmacht is Huijerslaapcomfort B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij
Klant ontstane schade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Huijerslaapcomfort B.V. totdat alle vorderingen die
Huijerslaapcomfort B.V. op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende
(incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan

overeenkomstig zijn
normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of
anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of
aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is
overgegaan.
12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van Huijerslaapcomfort B.V. te bewaren.
12.4. Huijerslaapcomfort B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij
de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg
draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
12.5. Zakelijke Klant zal Huijerslaapcomfort B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie
ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Huijerslaapcomfort B.V.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Huijerslaapcomfort B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Huijerslaapcomfort B.V. gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte
wordt gegeven.
14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan,
mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan
gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Huijerslaapcomfort B.V.
Zeugstraat 78-86
2801JD, Gouda
telefoon: +31 (0)182 512 370
e-mail: info@huijerslaapcomfort.nl
KvK-nummer: 29045097
btw-nummer: 800544018B01